دسته‌بندی: یادداشت ها

صبح جمعه رئیسی 😎

مقدمه به نام خدااز لطف نگاه شما خرسندیم! استاد احسان عبادی تصمیم گرفتند یادداشت هایی به عنوان یادداشت های روزانه دولت رئیسی ارائه دهند. ایشان

ادامه مطلب »