برچسب: دانش

اسلامی سازی دانش

متن شبهه👇 استاد اسلامی سازی دانش درست است یا نادرست؟ اسلامی سازی دانش با آیات و روایات باعث محدود کردن پیشرفت علوم نیست؟این که رهبری

ادامه مطلب »