برچسب: تاریخ پهلوی

کتاب خاطرات فردوست

این مجموعه که به اختصار ذلت های پهلوی نام دارد، حاصل زحمات استاد عبادی و تیم طراحی ایشان است.مجموعه ای که مشاهده میفرمایید برگرفته از

ادامه مطلب »