مرام زلیخا…

4

 

زلیخا اگرچه خطاکار بزرگی بود ولی درس عجیبی داد.

عاشق مرام یوسف که شد سجده اش به یاد سجده ی یوسف بود بخشش به یاد بخشش یوسف بود

پیر و کور و عصا به دست هم که شد نوع نگاهش به دنیا از پنجره نگاه یوسف بود.

کسی که منتظر امام زمان (ع) است نوع نگاهش به دنیا از پنجره نگاه امام عصر است. همان پنجره ای که چشم روی گناه می بندد و به فکر عمل به واجبات است.

کاش بدانیم لبخندت به همه دنیا می ارزد

نوشته شده توسط ثریا بائو

پاسخ دهید