سخنرانی مهم شرایط و علائم ظهور

photo_۲۰۱۸-۰۳-۱۵_۲۰-۴۴-۱۴

این سخنرانی در سال ۹۸ در کاشان برگزار شد
و در سه جلسه استاد عبادی به مباحث مهمی پیرامون
شرایط و علائم ظهور پرداختند و سپس مباحث علائم حتمی ظهور
را با استفاده از احادیث معتبر بیان کردند.

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

پاسخ دهید