صوتهای نقد جریان احمدالحسن ( یمانی دروغین )

xfh9_anti

سلسله جلسات نقد احمدالحسن، مدعی دروغین یمانی ،
با تدریس استاد احسان عبادی برگزار گردید و صوت ها و فایلهای
مربوطه خدمت شما ارائه می شود

جلسه ۱

جلسه ۲

جلسه ۳

جلسه ۴

دو فایل زیر هم ضمیمه فایل شماره ۴ هست و حتما آن ها را مطالعه بفرمایید

جزوه جایگاه علما در روایات در جواب جریان احمدالحسن

جزوه تاریخچه تقلید در جواب جریان احمدالحسن

پاسخ دهید