سلسله جلسات چطور نماز خود را خدایی کنیم…

139412171433054357290034

این جلسات شرح ساده و روان کتاب اسرار الصلوه امام خمینی و میرزاجواد آقا ملکی تبریزی
می باشد .
همه جلسات به مرور در همین صفحه بار گزاری میشود

جلسه ۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

جلسه ۱۶ ( جلسه آخر )

پاسخ دهید