صوت های دوره تاریخ انقلاب

در این دوره به مهمترین وقایع بعد انقلاب اسلامی و
تحلیل دولت ها و مجلسهای بعد انقلاب پرداخته خواهد شد
به خاطر در پیش بودن انتخابات ۱۴۰۰ ، و اهمیت نقد سه دولت
آقایان موسوی، هاشمی و خاتمی
شروع مباحث از این سه دولت است و بعد از آن از ابتدای انقلاب،
مباحث گفته خواهد شد

جلسه ۱ ( دولت میرحسین ۱)

جلسه ۲ ( دولت میرحسین ۲)

جلسه ۳ ( دولت میرحسین ۳)

جلسه ۴ ( دولت میرحسین ۴)

جلسه ۵ ( دولت میرحسین ۵)

جلسه ۶ ( دولت میرحسین ۶)

جلسه ۷ ( دولت میرحسین ۷)

جلسه ۸ ( دولت میرحسین ۸)

جلسه ۹ ( دولت میرحسین ۹)

جلسه ۱۰ ( دولت هاشمی ۱)

جلسه ۱۱ ( دولت هاشمی ۲)

جلسه ۱۲ ( دولت هاشمی ۳)

جلسه ۱۳ ( دولت هاشمی ۴)

جلسه ۱۴ ( دولت هاشمی ۵)

پاسخ دهید