جلسات تفسیر تخصصی زیارت جامعه کبیره ( به تدریج بارگزاری می شود)

اا

این جلسات در سطح چهارم از مباحث معرفت افزایی به امام زمان می باشد
سطح اول ، شرح زیارت آل یس
سطح دوم ، بیست فایل معرفت شناسی
سطح سوم ، شرح کوتاه زیارت جامعه کبیره
و این سطح هم که سطح چهارم است و جلسات به صورت هفتگی بارگزاری می شود

دانلود جلسه ۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

جلسات به صورت هفتگی بارگزاری می شود و ادامه دارد

پاسخ دهید