سلسله کلاسهای مجازی اصول عقائد ( به همراه اعطای مدرک) سطح دو

300px-NUR04045J1

تا جلسه ۲۱ مربوط به سطح مقدماتی و یک بوده

حالا از جلسه ۲۲ ، سطح دو شروع می شود

هر شنبه و سه شنبه فایل جدید در همین صفحه بارگزاری می شود

 

 جلسه ۲۲

جلسه ۲۳

۳

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

پایان دوره

توضیحات مربوط به شیوه اعطای مدرک ، در دقایق پایانی جلسه ۳۰ گفته شده است
باتشکر

پاسخ دهید