فایل های ۷ تا ۱۷ شرح صحیفه سجادیه ، طرح #همه_صحیفه_خوان_شویم

سجادیه

پیرو طرح بزرگ همه صحیفه خوان شویم برای یادگیری آسان

مضامین صحیفه سجادیه ، این کتاب بزرگ و مهم ،

صوت های ۷ الی ۱۷ شرح ساده این کتاب ، را بارگزاری می کنیم

دانلود جلسه ۷

دانلود جلسه ۸

دانلود جلسه ۹

دانلود جلسه ۱۰

دانلود جلسه ۱۱

دانلود جلسه ۱۲

دانلود جلسه ۱۳

دانلود جلسه ۱۴

دانلود جلسه ۱۶

دانلود جلسه ۱۷

پاسخ دهید