فایل های ۱ تا ۶ شرح صحیفه سجادیه ، طرح #همه_صحیفه_خوان_شویم

سجادیه

پیرو طرح بزرگ همه صحیفه خوان شویم برای یادگیری آسان

مضامین صحیفه سجادیه ، این کتاب بزرگ و مهم ،

۶ صوت اول شرح ساده این کتاب ، را بارگزاری می کنیم

 دانلود جلسه ۱

دانلود جلسه ۲

دانلود جلسه ۳

دانلود جلسه ۴

دانلود جلسه ۵

دانلود جلسه ۶

پاسخ دهید